Boedeloorgawe met Eiendom

 

Aansoekvorm: Druk Hier

Boedeloorgawe is 'n proses wat daargestel is deur die howe om persone te help wat nie meer in staat is om hulle skuld te betaal nie, as gevolg van onvoorsiene omstandighede.

’n Boedeloorgawe stel jou instaat om weer ’n normale finansiële lewe te lei, waar jy volgens jou inkomste kan lewe. Na ‘n boedeloorgawe sal jy weer jou selfoon of telefoon kan antwoord sonder vrees. Jy sal instaat wees om antwoorde te hê vir skuldeisers wat jou dag en nag bel op “private numbers”. Jy hoef nie meer ’n vrees te hê dat ‘n vreemde motor by jou huis dalk die balju is wat weer sy opwagting maak nie.

DIE PROSEDURE IS KORTLIKS AS VOLG:

 1. Daar word eerstens 'n publikasie in die Staatskoerant asook ‘n plaaslike koerant geplaas. Hierdie advertensie stop alle geregtelike gedinge teen jou, soos byvoorbeeld die beslaglegging op meubels en die verkoop van vaste eiendom ensovoorts.
 2.  
 3. 'n Vermoëstaat word deur ons opgestel, volgens die inligting wat ons van jou ontvang het op die aansoekvorm. Maak seker dat al jou skuldeisers (alle persone of instansies aan wie jy geld skuld) gelys word. Ons of jy wil nie later onkant betrap word nie. Die vermoëstaat moet voor 'n kommissaris van ede geteken word. Hierdie dokument word vir 14 (veertien) dae ter insae gelê by die Meester van die Hooggeregshof en by ‘n plaaslike Landdroshof waarna ‘n sertifikaat uitgereik word.
 4.  
 5. Daarna word daar per geregistreerde pos aan al jou skuldeisers kennis gegee van jou vrywillige boedeloorgawe. Dit stel hulle instaat om ons te kontak vir enige verdere navrae. Dieselfde kennisgewing word ook aan jou gestuur. Indien ‘n skuldeiser jou dan skakel, stuur jy die kennisgewing aan hulle.
 6.  
 7. Ons stel SARS in kennis van die boedeloorgawe ongeag jy 'n geregistreerde belastingbetaler is of nie.
 8.  
 9. ‘n Funderende verklaring word opgestel wat inligting verskaf oor jou huidige omstandighede en uitbrei oor die redes wat aanleiding gegee het tot die finansiële probleme wat jy tans ondervind. Die nuutste rekeningstate van al die skuldeisers word hierby aangeheg. Hierdie verklaring moet voor ‘n kommissaris van ede geteken word.
 10.  
 11. Ons stuur die dag van die hofverrigtinge 'n advokaat namens jou Hooggeregshof toe. Jy verskyn dus geensins in die hof nie. Ons sal jou in kennis stel van die regter se besluit.
 12.  
 13. Nadat die aansoek deur die hof toegestaan is, word daar 'n kurator deur die Meester van die Hoë Hof aangestel wat jou insolvente boedel moet hanteer. Die kurator sal jou skakel en met jou 'n konsultasie reël of ‘n skrywe aan jou rig waarin die proses aan jou verduidelik sal word. Hou in gedagte dat jy na vier jaar kan rehabiliteer indien die kurator die nodige toestemming gee.
 14.  
 15. Ons hou jou deurgaans op hoogte van verwikkelinge sodat jy weet waar ons met die aansoek staan.

VASTE EIENDOM (indien jy 'n verband het)

 1. Indien jou eiendom reeds vir 'n veiling geskeduleer is, is dit baie belangrik dat jy die proses so spoedig moontlik aan die gang sit. Sodra die boedeloorgawe in die Staatskoerant gepubliseer word, word alle geregtelike stappe gestaak.
 2.  
 3. ‘n Waardasie word gedoen op die eiendom. ‘n Waardasie dokument sal aan jou voorsien word en ons gee opdrag aan ‘n geswore waardeerder om ‘n waardasie op die eiendom te doen. Verbeterings wat jy aangebring het word alles volledig op die waardasie uiteengesit.
 4.  
 5. Die kurator, wat deur die Meester van die Hooggeregshof aangestel is, probeer eers die eiendom uit die hand bemark, met ander woorde hulle gee agente opdrag om die eiendom te verkoop. Die agente sal met jou skakel en afsprake maak soos met 'n gewone koop en verkoop van ‘n eiendom. Die agente wat ons gebruik is professioneel en sal jou altyd in ag neem.
 6.  
 7. Sodra die kurator aangestel is, sal sy/hy verdere reëlings met jou tref. Betaal asseblief steeds die kragrekening.
 8.  
 9. Die kurator sal jou ten minste 30 dae kennis gee om die eiendom te ontruim. Dit is nie raadsaam om voor die tyd uit te trek nie. 'n Eiendom verkoop baie makliker indien dit nog bewoon word. ‘n Bewoonde eiendom hou ook plunderaars weg en voorkom onnodige uitgawes vir die aanstel van wagte om die eiendom op te pas. Indien wagte aangestel moet word is dit kostes teen die insolvente boedel.
 10.  
 11. Indien die eiendom verkoop word vir minder as die uitstaande verband, sal jy nie aanspreeklik gehou word vir die verskil nie. Dit gebeur dikwels dat die huis se verband byvoorbeeld R1m is en die eiendom verkoop vir R800 000.00. Die R200 000.00 word afgeskryf en nie een van die ander skuldeisers ontvang enige geld nie. Aangesien jy gesekwestreer is kan jy nie aanspreeklik gehou word vir enige betalings nie.
 12.  
 13. Op hierdie stadium word jy glad nie meer bemoei met die koper se doen en late nie. Die wyse waarop die koper die eiendom koop en die waarborge wat gelewer moet word is nou uit jou hande uit. Die transaksie in geheel word deur die kurator behartig.

DIT IS BELANGRIK OM TE WEET DAT INDIEN U ‘N EIENDOM, ROEREND OF ONROEREND HET, DAAR NIE ‘N BOEDELOORGAWE GEDOEN KAN WORD EN DIE EIENDOM UITGELAAT WORD NIE. DIE EIENDOM IS ‘N BOEDELBATE EN MOET ONS ONGELUKKIG DAARMEE HANDEL. Daar is valse advertensies wat in koerante gepubliseer word, dat jy jou huis kan behou na ‘n boedeloorgawe maar na drie maande besef die kliënt met ‘n skok dat hulle die eiendom moet verlaat.

WAT GEBEUR MET DIE VOERTUIE?

 1. Indien ‘n voertuig op huurkoop gekoop is, bepaal die hofreëls dat die bankinstelling die voertuig kan terug­neem. Indien jy enige reëlings met die bank wil tref in verband met jou voertuig, moet dit gedoen word voor die boedeloorgawe wat met die kurator ook opgeneem moet word. (Sekere instansies aanvaar geen reëlings nie).
 2. Indien jou voertuig op bruikhuur (lease - aflos bedrag) gekoop is, is die voertuig relatief veilig solank die paaiemente op datum gehou word. Die besluit bly egter by die bank; omrede ‘n bruikhuur buite die sekwestrasie val, het die banke gewoonlik nie ‘n probleem nie, solank die voertuig met versekering stiptelik betaal word.
 3. Indien die voertuig reeds op iemand anders se naam geregistreer is en jy net die paaiemente gereeld betaal, is daar geen gevaar dat jy die voertuig sal verloor nie.

DIE VERSKIL TUSSEN ADMINISTRASIE, BOEDELOORGAWE EN SKULDBERADING:

Boedeloorgawe

Skuldberading

Administrasie

‘n Aansoek word in die Hooggeregshof gebring. Die aansoek kan binne vyf weke op die rol wees.

‘n Aansoek word in die Landdroshof gebring maar kan daar tot ‘n jaar gewag word vir ‘n hofdatum.

‘n Aansoek word in die Landdroshof gebring. Die aansoek is binne 2 maande op die rol.

Hofreëls bepaal dat al die skuldeisers ingesluit word en die hofbevel moet deur almal aanvaar word.

As daar reeds regsstappe geneem is, word daardie skuld uitgesluit.

“Cash loans” se ooreenkomste wat jy onderteken het, bepaal dat hulle nie deel vorm van ‘n administrasie nie, m.a.w jy moet dit nog steeds betaal.

Daar is nie ‘n maksimum wat jy kan skuld nie.

Daar is nie ‘n maksimum wat jy kan skuld nie.

Die maksimum skuld vir ‘n administrasie beloop R50 000.00.

As die huis verkoop word vir minder as wat die verband is, word die res van die skuld afgeskryf.

Jy betaal al die skuld terug plus rente en kostes. Die termyn kan tot 30 jaar wees.

Indien jy b.v R50 000.00 skuld word daar steeds rente en koste bygevoeg m.a.w jy betaal ongeveer R132 000.00 terug.

Jy mag geen verdere skuld aangaan nie.

Jy mag geen verdere skuld aangaan nie.

Jy mag geen verdere skuld aangaan nie.

 

Geld word aan ‘n “betaal verspreidingsagent” betaal en hulle betaal dit oor aan skuldeisers.

Jou werkgewer moet toestem dat die terugbetaling direk van jou salaris afgetrek kan word.

Indien jy ‘n vaste eiendom het (huis) sal die kurator dit moet verkoop om jou skuldeisers te betaal.

Indien jy ‘n vaste eiendom het (huis) sal jy dit kan hou indien die bank ‘n verminderde paaiement aanvaar en daar nog geen regstappe was nie.

 1. jy ‘n vaste eiendom het, moet jy steeds die paaiemente betaal. Sodoende kan die eiendom behou word.

 

HUWELIKSTATUS

Indien jy binne gemeenskap van goed getroud is, beteken dit dat albei partye gesekwestreer gaan word;                                                                                           Indien jy buite gemeenskap van goed getroud is en die eiendom is net op een party se naam, gaan net een persoon sekwestreer.

 1. Indien jy buite gemeenskap van goed getroud is en die eiendom is op beide partye se name:
  • en net die een persoon sukkel finansieel, kan die ander party ‘n verklaring maak (wat ons opstel) waarin hy/sy sê dat hy/sy afstand doen van die ½ aandeel. Die verklaring sê dat hy/sy weet hulle gaan geen wins uit die eiendom ontvang nie maar wil ook nie belas word met enige skuld nie. Die hof sal die verklaring so aanvaar maar ons kry dikwels aansoeke waar die verbandhouer die tekort van die eiendom van die ander party wil verhaal. In so ‘n geval sal albei partye moet sekwestreer.
  • en albei partye ondervind finansiële probleme doen ons twee boedeloorgawes. Ons gebruik dan die ½ aandeel om voordeel vir skuldeisers te bewys op elke boedel.

NADELE VAN 'n BOEDELOORGAWE:

 1. Jy sal insolvent wees vir die volgende 4 (vier) jaar waartydens jy nie kredietwaardig sal wees nie. Gedurende hierdie tydperk mag jy geen nuwe skuld aangaan nie. Jy kan egter toestemming vanaf jou kurator verkry indien daar omstandighede is waaronder jy krediet moet verkry, byvoorbeeld vir die aankoop van 'n voertuig. Laasgenoemde sal egter eers na 12 maande gegee kan word. Gewoonlik vereis ‘n finansiële instansie ‘n borg in so ‘n geval.
 2. Jy mag nie ‘n tjekrekening en kredietkaarte gebruik nie. Jy mag dus geen skuld in hierdie tyd aangaan nie.
 3. Die enigste manier om jou kredietrekord weer skoon te kry is om na 4 (vier) jaar ‘n aansoek vir rehabilitasie by dieselfde Hoë Hof te bring. Andersins sal jy vir ‘n tydperk van 10 (tien) jaar onkredietwaardig wees.

VOORDELE VAN 'n BOEDELOORGAWE:

 1. Jou salaris en ander inkomste bly jou eie en jy betaal geen verdere skuld aan enige krediteur nie. Die kurator gaan soms ‘n staat van jou inkomste en uitgawes verlang.
 2. Slegs jou skuldeisers word in kennis gestel van die proses, nie jou werkgewer of enigiemand anders dra kennis hiervan nie. Jy kan ook nie jou werk verloor as gevolg hiervan nie.
 3. Jy verskyn nooit in die Hoë Hof nie.
 4. Die kurator kan met die bankinstelling reël sodat jy jou voertuig kan hou indien jou paaiemente op datum is en dit ‘n bruikhuur ooreenkoms is (met ander woorde lease – aflos bedrag is betaalbaar).
 5. Ons sal graag wil belowe dat skuldeisers jou nooit weer gaan skakel of sms na die aansoek toegestaan is nie. Sommige skuldeisers gebruik ander instansies om hulle skuld in te vorder, in so ‘n geval stuur jy die hofbevel aan hulle sodra hulle jou skakel. Jy het nie meer nodig om enige skuldeiser te ontduik nie.

Die belangrikste: FINANSIëLE VRYHEID. Jy en jou gesin kan 'n nuwe begin maak - skuldvry. Jy hoef dus nie meer te skrik vir die onbekende nommers op jou selfoon nie. Dit help nie om vir jou finansiële probleme te vlug nie. Sorteer dit uit met die hulp van ‘n vrywillige boedeloorgawe.

JURISDIKSIE:

Ons het ‘n kantoor in Melkbosstrand, Brackenfell (Wes-Kaap) en Pretoria (Gauteng) Ons het jurisdiksie in Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noord-Wes en die Wes-Kaap.

ONS KOSTE:

 1. Ons ontvang ons fooie vir die bring van die aansoek (boedeloorgawe) eers wanneer jou bates se transaksie finaal afgehandel is deur die kurator. Ons aanvanklike uitgawes vir so ‘n aansoek beloop R7 800.00. Die advokaat word R1000.00 betaal om namens jou in die hof te verskyn. Die Staatskoerant se koste beloop R73.00 en die plaaslike koerant R800.00. Die waardeerder se rekening beloop soms tot R3 500.00. Verdere kostes is geregistreerde pos wat ons aan elk van jou skuldeisers moet stuur, die koste daarvan beloop R29,00 per skrywe. Hierby ingesluit is al die oproepe, fakse en e-pos boodskappe wat ons namens jou hanteer. Die bank besonderhede sal aan jou verskaf word.
 2.  
 3. Ons moet die betaling van die R7 800.00 ontvang voordat ons met die boedeloorgawe kan begin. Die oomblik nadat jy die dokumente onderteken het, begin ons uitgawes dadelik. Ons moet die advokaat, waardeerder, Staatsdrukker ensovoorts onmiddelik na ‘n instruksie betaal. Hou asb in gedagte dat ons ‘n kennisgewing aan jou gee wat jy dan aan enige skuldeisers kan faks/epos om hulle in kennis te stel van die boedeloorgawe. Met ander woorde dit stel jou in staat om die R7 800.00 te betaal. (Jy is welkom om die fooie in die “boedeloorgawe mark” te toets. Die gemiddelde deposito wat prokureurs verlang alvorens hulle met enige aksie begin of jou te woord sal staan, beloop R18 000.00. Sommige prokureurs in Johannesburg/Midrand vra tot R30 000.00 om so ‘n ansoek te bring. Verskeie prokureurs in die Wes-Kaap en Gauteng maak nie ‘n geheim daarvan dat hulle nie ‘n kliënt te woord staan indien daar nie eers ‘n fooi van ten minste R15 000.00 in hulle rekeninge betaal is nie).

Indien dit egter vir jou onmoontlik is om die bedrag in een paaiement of dadelik te betaal, kan jy dit afbetaal in twee maande maar ons moet eers die totaal van R7 800.00 ontvang voordat ons met die aansoek kan begin. Ons kan jou intussen van ‘n dokument voorsien wat bevestig dat ons ‘n aansoek om boedeloorgawe gaan bring maar ons kan egter geen formele aksie neem alvorens die R7 800.00 in totaal by ons inbetaal is nie. Dit is maatskappy beleid en kan ons nie daarvan afwyk nie – dankie vir u begrip.

Moenie om die bos gelei word deur instansies wat aanbied om jou te help vir R4000.00 of R5000.00 nie. Dit gebeur dikwels dat ons op die ou end daardie instansies se kliente “erf” omdat daar niks gebeur nie of hulle het geen idee hoe om ‘n insolvensie te doen nie. Ons inligting is in 2006 deur ons geskryf. Dit is al opmerk dat ons inligting woord vir woord op ander instansies se webblaaie gebruik word – spelfoute en al! Dikwels spog hul met 20 of 30 jaar ondervinding! Om sulke instansies te gebruik kan mens duur te staan kom.

Al die punte hierbo uiteengesit is die harde feite, geen skrikmaak of verskuilde praatjies nie. Tyd is 'n baie groot faktor, veral as die Balju u reeds op die naam groet. Die bal moet so gou as moontlik aan die rol gesit word – waarmee ons kan help.

Ons kan verwysings voorsien van persone wie reeds deur ons gesekwestreer het.

Laastens verseker ons jou dat jou situasie met diskresie hanteer sal word.


Aansoekvorm: Druk Hier

Adres
Wes Kaap
Melkbosstrand
Brackenfell
 
Gauteng
Annelin
Nasionale Nommer
021 553 3653 / 0826214198

SMS JOU NAAM NA: 0826214198
EN ONS SAL U TERUG SKAKEL
Volg Ons
Facebook