Boedeloorgawe sonder Eiendom

Aansoek vorm: Druk hier

Boedeloorgawe is 'n proses wat daargestel is deur die howe om persone te help wat nie meer in staat is om hulle skuld te betaal nie, as gevolg van onvoorsiene omstandighede.

’n Boedeloorgawe stel jou instaat om weer ’n normale finansiële lewe te lei, waar jy volgens jou inkomste kan lewe. Na ‘n boedeloorgawe sal jy weer jou selfoon of telefoon kan antwoord sonder vrees. Jy sal instaat wees om antwoorde te hê vir skuldeisers wat jou dag en nag bel op “private numbers”. Jy hoef nie meer ’n vrees te hê dat ‘n vreemde motor by jou huis dalk die balju is wat weer sy opwagting maak nie.

DIE PROSES IS KORTLIKS AS VOLG:

 1. Daar word eerstens 'n publikasie in die Staatskoerant asook ‘n plaaslike koerant geplaas. Hierdie advertensie stop alle geregtelike gedinge teen jou, soos byvoorbeeld die beslaglegging op meubels en die verkoop van vaste eiendom ensovoorts.
 2.  
 3. 'n Vermoëstaat word deur ons opgestel, volgens die inligting wat ons van jou ontvang het op die aansoekvorm. Maak seker dat al jou skuldeisers (alle persone of instansies aan wie jy geld skuld) gelys word. Ons of jy wil nie later onkant betrap word nie. Die vermoëstaat moet voor 'n kommissaris van ede geteken word. Hierdie dokument word vir 14 (veertien) dae ter insae gelê by die Meester van die Hooggeregshof en by ‘n plaaslike Landdroshof waarna ‘n sertifikaat uitgereik word.
 4.  
 5. Daarna word daar per geregistreerde pos aan al jou skuldeisers kennis gegee van jou vrywillige boedeloorgawe. Dit stel hulle instaat om ons te kontak vir enige verdere navrae. Dieselfde kennisgewing word ook aan jou gestuur. Indien ‘n skuldeiser jou dan skakel, stuur jy die kennisgewing aan hulle.
 6.  
 7. Ons stel SARS in kennis van die boedeloorgawe ongeag jy 'n geregistreerde belastingbetaler is of nie.
 8.  
 9. ‘n Funderende verklaring word opgestel wat inligting verskaf oor jou huidige omstandighede en uitbrei oor die redes wat aanleiding gegee het tot die finansiële probleme wat jy tans ondervind. Die nuutste rekeningstate van al die skuldeisers word hierby aangeheg. Hierdie verklaring moet voor ‘n kommissaris van ede geteken word.
 10.  
 11. Ons stuur die dag van die hofverrigtinge 'n advokaat namens jou Hooggeregshof toe. Jy verskyn dus geensins in die hof nie. Ons sal jou in kennis stel van die regter se besluit.
 12.  
 13. Nadat die aansoek deur die hof toegestaan is, word daar 'n kurator deur die Meester van die Hoë Hof aangestel wat jou insolvente boedel moet hanteer. Die kurator sal jou skakel en met jou 'n konsultasie reël of ‘n skrywe aan jou rig waarin die proses aan jou verduidelik sal word. Hou in gedagte dat jy na vier jaar kan rehabiliteer indien die kurator die nodige toestemming gee.
 14.  
 15. Ons hou jou deurgaans op hoogte van verwikkelinge sodat jy weet waar ons met die aansoek staan.

 

WAT VAN DIE MEUBELS EN ANDER LOS BATES?

 1. Die hofreëls bepaal dat jy ‘n persentasie van die totale skuld aan die kurator moet betaal. Hierdie persentasie wissel van Hooggeregshof tot Hooggeregshof. Indien jou totale skuld R100 000.00 beloop sal jy ongeveer R37 000.00 terug betaal; R200 000.00 ongeveer R55 000.00. By hierdie bedrag is daar dan reeds vasgestelde kostes bereken wat beteken dat jy nie op ‘n stadium verras word met ekstra kostes nie. Alles word voor die tyd presies bereken en sal jy dan weet wat die terugbetaling gaan wees.
 2.  
 3. ‘n Groot voordeel is dat die bedrag wat jy terugbetaal sonder rente bereken word. Ons onderhandel saam met jou met die kurator om hierdie bedrag terug te betaal tussen 18 en 24 maande.
 4.  
 5. Om hierdie geld te genereer doen ons die volgende in terme van die hofreëls:
 • Ons gee opdrag aan ‘n waardeerder om ‘n afspraak met jou te reël sodat die bates waardeer kan word. Ons gebruik verskillende waardeerders in verskillende provinsies. Die waardeerders is taktvol en sal jou en jou bates met respek hanteer.
 • Aangesien jy nie ‘n vaste eiendom (met ander woorde ‘n huis) het nie, doen ons ‘n “los bate boedeloorgawe”.
 • Die kurator kry toestemming by die Meester van die Hooggeregshof dat jy die bates terug kan koop, met ander woorde jy koop jou eie bates terug sonder dat dit verwyder word. Jy teken ‘n koopkontrak wat deur ons opgestel word waarin die bogenoemde paaiemente uiteengesit word (indien jy R100 000.00 skuld betaal jy R37 000 terug in byvoorbeeld 18 paaiemente wat dan R2 055.55 per maand sal wees). Sommige kliente verkies om dit vinniger klaar te betaal aangesien daar skielik nie meer skuld is nie en sodoende in ‘n beter finansiele posisie is.

WAT GEBEUR MET DIE VOERTUIE?

 1. Indien ‘n voertuig op huurkoop gekoop is, bepaal die hofreëls dat die bankinstelling die voertuig kan terug­neem. Indien jy enige reëlings met die bank wil tref in verband met jou voertuig, moet dit gedoen word voor die boedeloorgawe wat met die kurator ook opgeneem moet word. (Sekere instansies aanvaar geen reëlings nie).
 2. Indien jou voertuig op bruikhuur (lease - aflos bedrag) gekoop is, is die voertuig relatief veilig solank die paaiemente op datum gehou word. Die besluit bly egter by die bank, omrede ‘n bruikhuur buite die sekwestrasie val, het die banke gewoonlik nie ‘n probleem nie, solank die voertuig met versekering stiptelik betaal word.
 3. Indien die voertuig reeds op iemand anders se naam geregistreer is en jy net die paaiemente gereeld betaal, is daar geen gevaar dat jy die voertuig sal verloor nie.

DIE VERSKIL TUSSEN ADMINISTRASIE, BOEDELOORGAWE EN SKULDBERADING:HUWELIK STATUS:

 1. Indien jy binne gemeenskap van goed getroud is, beteken dit dat albei partye gesekwestreer gaan word,
 2.  
 3. Indien jy buite gemeenskap van goed getroud is sekwestreer jy alleen. Dit proses benadeel glad nie die ander party nie behalwe in ‘n geval waar albei met finansiële probleme sit en albei moet sekwestreer. In so ‘n geval word twee aansoeke gebring.

NADELE VAN 'n BOEDELOORGAWE:

 1. Jy sal insolvent wees vir die volgende 4 (vier) jaar waartydens jy nie kredietwaardig sal wees nie. Gedurende hierdie tydperk mag jy geen nuwe skuld aangaan nie. Jy kan egter toestemming vanaf jou kurator verkry indien daar omstandighede is waaronder jy krediet moet verkry, byvoorbeeld vir die aankoop van 'n voertuig. Laasgenoemde sal egter eers na 12 maande gegee kan word. Gewoonlik vereis ‘n finansiële instansie ‘n borg in so ‘n geval.
 2. Jy mag nie ‘n tjekrekening en kredietkaarte gebruik nie. Jy mag dus geen skuld in hierdie tyd aangaan nie.
 3. Die enigste manier om jou kredietrekord weer skoon te kry is om na 4 (vier) jaar ‘n aansoek vir rehabilitasie by dieselfde Hoë Hof te bring. Andersins sal jy vir ‘n tydperk van 10 (tien) jaar onkredietwaardig wees.

VOORDELE VAN 'n BOEDELOORGAWE:

 1. Jou salaris en ander inkomste bly jou eie en jy betaal geen verdere skuld aan enige krediteur nie. Die kurator gaan soms ‘n staat van jou inkomste en uitgawes verlang.
 2. Slegs jou skuldeisers word in kennis gestel van die proses, nie jou werkgewer of enigiemand anders dra kennis hiervan nie. Jy kan ook nie jou werk verloor as gevolg hiervan nie.
 3. Jy verskyn nooit in die Hoë Hof nie.
 4. Die kurator kan met die bankinstelling reël sodat jy jou voertuig kan hou indien jou paaiemente op datum is en dit ‘n bruikhuur ooreenkoms is (met ander woorde lease – aflos bedrag is betaalbaar).
 5. Ons sal graag wil belowe dat skuldeisers jou nooit weer gaan skakel of sms na die aansoek toegestaan is nie. Sommige skuldeisers gebruik ander instansies om hulle skuld in te vorder, in so ‘n geval stuur jy die hofbevel aan hulle indien hulle jou skakel. Jy het nie nodig om enige skuldeiser verder te ontduik nie.

Die belangrikste: FINANSIëLE VRYHEID. Jy en jou gesin kan 'n nuwe begin maak - skuldvry. Jy hoef dus nie meer te skrik vir die onbekende nommers op jou selfoon nie. Dit help nie om vir jou finansiële probleme te vlug nie. Sorteer dit uit met die hulp van ‘n vrywillige boedeloorgawe.

JURISDIKSIE:

Ons het ‘n kantoor in Melkbosstrand en Brackenfell (Wes-Kaap) en Pretoria (Gauteng) Ons het jurisdiksie in Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noord-Wes en die Wes-Kaap.

ONS KOSTE:

 1. Ons ontvang ons fooie vir die bring van die aansoek (boedeloorgawe) eers wanneer jou bates se transaksie finaal afgehandel is deur die kurator. Ons aanvanklike uitgawes vir so ‘n aansoek beloop R7 800.00. Die advokaat word R1 000.00 betaal om namens jou in die hof te verskyn. Die Staatskoerant se koste beloop R73.00 en die plaaslike koerant R800.00. Die waardeerder se rekening beloop soms tot R3 500.00. Verdere kostes is geregistreerde pos wat ons aan elk van jou skuldeisers moet stuur, die koste daarvan beloop R29.00 per skrywe. Hierby ingesluit is al die oproepe, fakse en e-pos boodskappe wat ons namens u hanteer.
 2.  
 3. Ons moet die betaling van die R7 800.00 ontvang voordat ons met die boedeloorgawe kan begin. Die oomblik nadat jy die dokumente onderteken het, begin ons uitgawes dadelik. Ons moet die advokaat, waardeerder, Staatsdrukker ensovoorts onmiddelik na ‘n instruksie betaal. Hou asb in gedagte dat ons ‘n kennisgewing aan jou gee wat jy dan aan enige skuldeisers kan faks/epos om hulle in kennis te stel van die boedeloorgawe. Met ander woorde dit stel jou in staat om die R7 800.00 te betaal. (U is welkom om die fooie in die “boedeloorgawe mark” te toets. Die gemiddelde deposito wat prokureurs verlang alvorens hulle met enige aksie begin of u te woord sal staan, beloop R18 000.00. Sommige prokureurs in Johannesburg/Midrand vra tot R30 000.00 om so ‘n ansoek te bring. Verskeie prokureurs in die Wes-Kaap en Gauteng maak nie ‘n geheim daarvan dat hulle nie ‘n kliënt te woord wil staan indien daar nie eers ‘n fooi van ten minste R15 000.00 in hulle rekeninge betaal is nie).

Indien dit egter vir jou onmoontlik is om die bedrag in een paaiement of dadelik te betaal, kan jy dit afbetaal in twee maande maar ons moet eers die totaal van R7 800.00 ontvang voordat ons met die aansoek kan begin. Ons kan intussen vir jou die dokument gee dat ons ‘n aansoek om boedeloorgawe gaan bring maar ons kan niks formeel doen alvorens die R7 800.00 in totaal by ons inbetaal is nie. Dit is maatskappy beleid en kan ons nie daarvan afwyk nie – dankie vir u begrip.

Moenie om die bos gelei word deur instansies wat aanbied om jou te help vir R4000.00 of R5000.00 nie. Dit gebeur dikwels dat ons op die ou end daardie instansies se kliente “erf” omdat daar niks gebeur nie of hulle het geen idee hoe om ‘n insolvensie te doen nie. Ons inligting is in 2006 deur ons geskryf. Dit is al opmerk dat ons inligting woord vir woord op ander instansies se webblaaie gebruik word – spelfoute en al! Dikwels spog hul met 20 of 30 jaar ondervinding! Om sulke instansies te gebruik kan mens duur te staan kom.

Al die punte hierbo uiteengesit is die harde feite, geen skrikmaak of verskuilde praatjies nie. Tyd is 'n baie groot faktor, veral as die Balju u reeds op die naam groet. Die bal moet so gou as moontlik aan die rol gesit word – waarmee ons kan help.

Ons kan verwysings voorsien van persone wie reeds deur ons gesekwestreer het.


Aansoek vorm: Druk hier

Adres
Wes Kaap
Melkbosstrand
Brackenfell
 
Gauteng
Annelin
Nasionale Nommer
021 553 3653 / 0826214198

SMS JOU NAAM NA: 0826214198
EN ONS SAL U TERUG SKAKEL
Volg Ons
Facebook