sekwestrasie | Moeg Vir Skuld
 

English  |  Afrikaans

sekwestrasie sonder eiendom Application for sequestration

Downloads:

AANSOEK VORM

INLIGTING PAK

 

 

 

Kontak ons

 

Kaapstad Kantoor

+27 (0)82 6214 198

Sekwestrasie Sonder Eiendom

Inligting aangande sekwestrasie sonder eiendom en Boedeloorgawe – Persone sonder ‘n vaste eiendom maar wat inkomste maandliks ontvang

(Met ander woorde geen huis/woonstel/plaas nie)

 

Daar is hoop! Sekwestrasie sonder eiendom is moontlik en jou antwoord om weer ‘n sorgelose finansiële lewe tei lei. Boedeloorgawe is ‘n proses wat daargestel is deur die Howe om persone te help wat nie meer in staat is om hulle skuld te betaal nie as gevolg van een of ander rede buite hulle beheer.

‘n Boedeloorgawe stel jou ook in staat om weer ‘n normale finansiële lewe te voer – waar jy weer daarvolgens begroting kan uitwerk. Jy het nie meer die vrese van skuldeisers wat jou dag en nag bel op “private numbers” nie en jy kan die foon weer antwoord sonder vrese. Jy hoef ook nie meer ‘n vrees te hê vir vreemde karre by jou huis nie – met die gedagte dat dit moontlik die balju is wat weer sy opwagting maak nie….

 

Ek gaan kortliks die prosedure aan u hierin verduidelik.

 • Daar word eerstens ‘n publikasie in die Staatskoerant asook in die Burger geplaas. Hierdie advertensie stop alle geregtelike gedinge teen u, byvoorbeeld die beslaglegging op u meubels en die verkoop van vaste eiendom ens.
 • Daar word ‘n dokument naamlik Vermoënstaat deur ons opgestel wat u voor ‘nKommissaris van Ede moet teken. Hierdie dokument word ter insae gelê vir 14 dae by die Meester van die Hooggeregshof en by u plaaslike Landdroshof.
 • Daarna word daar per geregistreerde pos aan al u skuldeisers kennis gegee van uboedeloorgawe. U skuldeisers bel ons dus vir navrae. Ons stuur vir u ook so ‘nkennisgewing, want van die skuldeisers het geen einde nie en hou net aan skakel – u faks dan net hierdie kennisgewing aan hulle.
 • Ons laat weet verder ook vir SARS van die boedeloorgawe – of u ‘n geregistreerdebelastingbetaler is of nie.
 • Ons stuur die dag van die Hofverrigtinge ‘n Advokaat namens u Hooggeregshof toe metander woorde u gaan op geen stadium Hof toe nie.
 • Na die aansoek deur die Hof toegestaan is – word daar ‘n Kurator aangestel wat ufinansies verder namens u hanteer. Die Kurator al u skakel en met u ‘n konsultasie reëlwaarin alles mooi aan u verduidelik word. Ons gee vir u tydens die konsultasie ‘n afskrifvan ‘n skrywe wat die Kurator vir u gaan pos sodra hulle die opdrag ontvang – onsverduidelik die Kurator se brief daarin.
 • Ons stuur ook weekliks vir u SMS’e waar ek u kortliks op hoogte hou van verwikkelinge, so u is deurgaans bewus van waar ons met die aansoek staan.
 • Die Hof reëls bepaal dat u tussen 20c en 21 in ‘n rand voordeel aan u skuldeisers moetbetaal – met ander woorde as u bv. FNB R1,00 skuld, moet hulle 20c kry. Indien u totaleskuld dus R50 000 is sal u R24 500.00 terug betaal; R100 000 betaal R35 300.00 terug en R200 000.00 betaal R57 000.00 terug en so kan ek aangaan. By hierdie bedrag is daar dan reeds vasgestelde kostes by bereken wat beteken dat u nie op ‘n stadium verras gaan word met ekstra Prokureurskostes en Kuratorskostes nie – alles word reeds bygereken. Ons sal vir u die formule presies verduidelik tydens ‘n konsultasie. Die wonderlike deel van die hele storie is die bedrag wat u terug betaal beloop nie rente nie en u kan reël om hierdie bedrag by die Kurator terug te betaal tussen 12 en 18 maande. Dus as u R50 000 skuld betaal u R1361.00 per maand vir 18 maande – daar kom GEEN verdere rente en kostes by nie. Ons sal hierdie berekening tydens die konsultasie ook weer mooi aan u verduidelik.
 • Om hierdie geld te genereer doen ons die volgende in terme van die Hofreëls :
 • Ons stuur vir u ‘n lys saam waar die algemene huisraad op verskyn. U merk vir my af wat u besit en omskryf bv. TV – Sansui 54cm ens. Ons stuur hierdie dokument af na diewaardeerders toe waarna u besittings waardeer word. Ons kan u ook verseker dat die meubels NIE VERWYDER word nie. Die doel hiervan is omdat u nie ‘n vaste eiendom(met ander woorde ‘n huis) het nie – doen ons ‘n los bate boedeloorgawe. Ek stuur ook vir u dus ‘n koopkontrak waarin u u meubels “terug koop”. Met ander woorde as u R50,000.00 skuld en u moet R24 500 terug betaal – word u meubels vir R24 500.00 waardeer en is dit die bedrag wat u terug betaal.
 • Sodra die aansoek deur die Hof toegestaan is – sal die Kurator u skakel vir verderereëlings met betrekking tot u meubels, maar weer wil ek u verseker dat u meubels in geen gevaar is nie.

 

WAT GEBEUR MET DIE VOERTUIE?

 • Indien u u voertuig op ‘n huurkoop gekoop het, word dit deur die Hof reëls bepaal dat diebankinstelling die voertuig kan terug neem. Indien u enige reëlings met die bank wil tref ten aansien van u voertuig, moet u dit doen voor die boedeloorgawe en dit daarna ook met die Kurator opneem. (sekere instansies aanvaar geen reëlings nie)
 • Indien u voertuig op bruikhuur (lease) gekoop het, is die voertuig relatief veilig solank upaaiemente op datum gehou word. Die besluit bly egter by die bank maar omdat ‘n bruikhuur buite die sekwestrasie val – het die banke gewoonlik nie ‘n probleem nie, solank die voertuig met versekering stiptelik betaal word.
 • Indien die voertuig reeds op iemand anders se naam geregistreer is en u net die paaiemente betaal – is daar geen gevaar dat u die voertuig sal verloor nie.

 

Die verskil tussen Sekwestrasie Administrasie en Boedeloorgawe:

 

Boedeloorgawe

Skuld Berading

Sekwestrasie Administrasie

Aansoek word in die Hooggeregshof gebring. Die aansoek kan binne vyf weke op die rol wees. Aansoek word in die Landdroshof gebring maar kan daar tot ‘n jaar gewag word vir hofdatum. Aansoek word in die Landdroshof gebring. Die aansoek is binne 2 maande op die rol.
Hof reëls bepaal dat al die skuldeisers ingesluit word en die Hofbevel moet almal aanvaar. As daar reeds regsstappe geneem is, word daardie skuld uitgesluit. “Cash loans” se ooreenkomste wat u onderteken het, bepaal dat hulle nie deel vorm van ‘n Administrasie nie maar u moet dit nog steeds betaal.
Daar is nie ‘n maksimum wat u kan skuld nie. Daar is nie ‘n maksimum wat u kan skuld nie. Die maksimum skuld vir ‘n administrasie beloop R50 000.
Indien u bv R50 000.00 skuld betaal u R18 000.00 terug – geen verdere rente word gevoeg nie. U betaal die hele bedrag terug plus rente en kostes. Die termyn kan tot 30 jaar wees. Indien u bv R50 000.00 skuld word daar nog die hele tyd rente en koste gevoeg maw u betaal ongeveer R132 000.00 terug.
U mag geen skuld verder maak nie U mag geen skuld verder maak nie U mag geen skuld verder maak nie
U betaal die gelde direk aan die kurator terug. Geld word aan ‘n “betaal verspreidings agent” betaal en hulle betaal dit oor aan skuldeisers. U werkgewer moet toestem dat die terugbetaling direk van u salaris afgetrek word.
Indien u ‘n vaste eiendom het (huis) sal die Kurator dit moet verkoop om u skuldeisers te betaal. Indien u ‘n vaste eiendom het (huis) sal u dit hou indien die bank u verminderde paaiement aanvaar en daar nog geen regstappe was nie. Indien u ‘n vaste eiendom het – moet u die paaiemente nog betaal en kan u die eiendom behou.

 

Huwelik Status

 • Indien u binne gemeenskap van goedere getroud is, beteken dit dat albei partye gesekwestreer gaan word;
 • Indien u buite gemeenskap van goed getroud is gaan net die persoon sekwestreer.
 • MAAR indien albei finansiële probleme ondervind doen ons twee boedeloorgawes moet doen – die enigste probleem hier is dit is ongelukkig ons kostes x 2.

 

Nadele van ‘n Sekwestrasie sonder eiendom:

 • U sal insolvent wees vir die volgende 2 tot 4 jaar. Vir die tydperk wat u insolvent is, is u nie kredietwaardig nie. U kan egter toestemming vanaf u kurator verkry indien daar omstandighede is waaronder u krediet moet verkry – byvoorbeeld die aankoop van ‘n voertuig – maar sal dit vanaf die vierde maande gegee kan word en word daar gewoonlik van die Bank instansie ‘n borg ook verlang.
 • U mag nie ‘n tjekrekening en kredietkaarte gebruik nie. U mag dus in hierdie tyd GEENskuld maak nie.

 

Voordele van ‘n Sekwestrasie sonder eiendom

 • U salaris en ander inkomste bly u eie en u betaal geen verdere skuld aan enige krediteur nie. Die Kurator gaan soms ‘n staat van u inkomste en uitgawes verlang.
 • Slegs u skuldeisers word in kennis gestel van die proses, nie u Werkgewer of enige iemand anders dra kennis hiervan nie. U kan ook nie u werk verloor as gevolg hiervan nie.
 • U verskyn nooit in die Hof nie.
 • Die Kurator kan met die Bankinstelling reël om u voertuig te hou indien u paaiemente op datum is en dit ‘n “BRUIKHUUR” ooreenkoms is (met ander woorde Lease ooreenkoms).
 • U moet asseblief verseker dat u al die krediteure sal lys en die se inligting verskaf ten einde te verhoed dat ‘n ongewensde insident u verras.
 • Die belangrikste: VRYHEID – u en u gesin kan ‘n nuwe begin maak skuld vry. U hoef dus nie meer te skrik vir die selfoon se onbekende nommers nie

 

Jurisdiksie:

Ons het ‘n kantoor in Melkbosstrand (Wes-Kaap) en daarom het ons net jurisdiksie die Wes-

Kaap. Indien u nie in hierdie provinsie woonagtig is nie, sal ons u ongelukkig nie persoonlik

behulpsaam kan wees nie. Indien u wel in Gauteng, Limpopo, Mpumalanga en Noord-Wes

Provinsie woon, kan ons u verwys na Prokureurs wat boedeloorgawes doen maar het ons

ongelukkig geen insae in die lêers en finansies nie.

 

Ons Kostes:

 • 1.Ons ontvang my fooie vir die bring van die aansoek (Boedeloorgawe) eers wanneer u bates se transaksie finaal afgehandel is deur die kurator. Ons uitgawes vir so ‘n aansoek beloop R6800.00. Ons moet die Advokaat R850.00 betaal om namens u in die Hof te verskyn. Die Staatskoerant se kostes beloop R80.00 en die Burger tot R800.00. Die waardeerder betaal ons tot R3500.00. Dan is daar ook die geregistreerde pos wat ons aan al u skuldeisers moet stuur – dit beloop so R20,00 per skrywe. Ons praat dan nog nie eers van al die oproepe wat ons namens u aan die skuldeisers maak nie en ook nie die fakse wat ons na u skuldeisers stuur nie. Die bank besonderhede sal aan u verskaf word.
 • Ons moet die betaling in die bedrag van R6800.00 kry voor ons met die boedeloorgawe kan begin. Die oomblik as u die dokumente onderteken het, begin ons uitgawes dadelik. Ons kan nie met die Advokaat, Waardeerder, Staatsdrukker en die Burger ens ens reëlings maak vir afbetaling nie – sodra ons die instruksie deurgee moet ons dit betaal. U moet net in gedagte hou dat ons ‘n Kennisgewing vir u gee wat u dan aan enige skuldeisers kan faks/epos om hulle in kennis te stel van die boedeloorgawe. Met ander woorde dit stel u in staat om die R6800.00 met gemak te betaal. (U is welkom om in die verband die “boedeloorgawe mark” te toets – die gemiddelde deposito wat Prokureurs verlang alvorens hulle met enige aksie begin of u te woord sal staan, beloop R18 000.00 – van die Prokureurs in Johannesburg/Midrand vra tot R30 000.00 om so aansoek te bring. Prokureurs in die Wes-Kaap maak nie eers ‘n geheim daarvan dat hulle nie eers ‘n kliënt wil te woord staan as daar nie eers fooi van ten minste R15 000.00 in hulle rekeninge betaal is nie).
 • Indien dit egter vir u heeltemal onmoontlik is om die bedrag in een paaiement of dadelik te betaal, kan u dit afbetaal in twee maande maar ons moet eers die totaal van R6800.00 hê voordat ons met die aansoek kan begin. Ons kan intussen vir u die dokument gee dat ons ‘n aansoek om boedeloorgawe gaan bring maar kan ons niks formeel doen alvorens die R6800.00 in totaal by ons inbetaal is nie. Dit is ongelukkig maatskappy beleid en kan ons nie daarvan afwyk nie – dankie vir u begrip.

 

Al die punte hierbo uiteengesit is die harde feite, geen skrikmaak of verskuilde praatjies nie. Tyd

is ‘n baie groot faktor, veral as die Balju reeds u op die naam groet – so ons moet die bal so gou

moontlik aan die rol sit.

 

Ons kan ook op u versoek u van verwysings voorsien van persone wie ek reeds gesekwestreer het.

Laastens verseker ons u dat ons deurentyd eerlik sal wees in ons advies aan u en dat u situasie met diskresie en konsiderasie hanteer sal word. As u hulp nodig het met sekwestrasie sonder eiendom kontak ons gerus.

 

Groetnis,

 

Maritha Botha

Tel: 021 5533 653 / 082 6214 198

maritha@insolvensies.co.za

Application for sequestration

 

Downloads:

AANSOEK VORM

INLIGTING PAK

 

 

 

 

 

Kontak ons

 

 

Kaapstad Kantoor

+27 (0)82 6214 198