Rehabilitasie

Aanskoek vorm: Druk Hier

Ons kan help! Rehabilitasie vir insolvent verklaarders.

Uiteindelik is daar weer hoop na boedeloorgawe. In ‘n rehabilitasie aansoek kan jou naam as insolvent weer herstel word.

In ‘n geval waar ‘n insolvent nie rehabiliteer nie, bly die insolvent se naam vir tien jaar by die kredietburo gelys as gesekwestreer. In hierdie periode mag geen verdere skuld aangegaan word nie. Skuld voor sekwestrasie is ook nie ter sprake nie aangesien dit deel vorm van ‘n insolvente boedel en iets van die verlede is.

Rehabilitasie vereis dat die insolvent se verhouding met sy kurator te alle tye goed moet wees. Die insolvent se kurator moet toestemming gee vir rehabilitasie en onverantwoordelike optrede kan veroorsaak dat die kurator weier om toestemming te verleen. Ons het ‘n geval gehad waar die insolvent geweier het om die eiendom te ontruim nadat dit verkoop was. Die insolvent het sy opwagting by die kurator se kantore gemaak en die personeel met ‘n vuurwapen aangehou. Die betrokke insolvent sal nooit toestemming vir rehabilitasie verleen word nie.

Sommige kurators stel sekere vereistes aan die insolvent soos byvoorbeeld maandelikse inkomste-en uitgawestate wat ingedien moet word of die bywoning van vergaderings. Dit is belangrik om seker te maak dat daar voldoen word aan hierdie vereistes vir die hele sekwestrasie tydperk.

Die rehabilitasie proses kan eers begin word nadat toestemming van die kurator ontvang is en nadat die likwidasie- en distribusie rekening (L & D) deur die Meester van die Hooggeregshof bekragtig is. Die L & D word deur die kurator opgestel wat aan die hof voorgelê word as aanduiding van hoe al die gelde verreken is.

 

Hofreëls vir die aansoek van ‘n rehabilitasie:

 • Die hof verkies dat daar ten minste vier jaar verloop, na datum van sekwestrasie, voordat daar aansoek gedoen kan word vir rehabilitasie. Met ander woorde, as jy op 1 Februarie 2005 gesekwestreer het, kan jy 1 Februarie 2009 aansoek doen vir rehabilitasie.

 

 • ‘n Jaar na die L & D bekragtig is. Met ander woorde die kurator het die finansiële verdeling tussen krediteure reeds gedoen en die verslag word aan die Meester oorhandig. Indien die Meester tevrede is met die inhoud van die staat word die staat bekragtig.

Besit van eiendom tydens sekwestrasie:

 • Indien ‘n eiendom verkoop word vir R500,000 maar die uitstaande verband by die bank is R700,000, is daar ‘n tekort en kan geen skuldeiser ‘n eis teen die boedel indien nie. Die enigste instansies wat verseker is van betaling van hulle rekeninge is die betrokke stadsraad asook die beheerliggaam (indien die insolvent in ‘n kompleks gewoon het).

Om die L & D rekening te balanseer is daar ‘n kontribusie en in bogenoemde geval sal daar ‘n kontribusie wees van tussen R8,000 en R25,000. Ons doen boedeloorgawes vir langer as twintig jaar en tot dusver was R25,000 die hoogste betaalbare kontribusie. Ons het ‘n geval gehad waar ‘n insolvent se huis vir R100.00 (een honderd rand) verkoop is en hul kontribusie was R25,000. Hierdie kontribusie moet eers by die kurator inbetaal word voordat toestemming verleen kan word vir rehabilitasie. Hierdie kontribusie kan maandeliks afbetaal word.

Toestemming by die kurator:

Sodra ons instruksie ontvang, vanaf die kliënt, om die aansoek om rehabilitasie te bring, vra ons toestemming aan by die kliënt se kurator. Ons benodig die volgende dokumente ten einde ons in staat te stel om die rehabilitasie aansoek te doen, naamlik:

 • die sekwestrasiebevel
 • sertifikaat van aanstelling as kurator
 • die Artikel 81 verslag
 • die eerste en finale likwidasie- en distribusierekening (L & D)
 • bekragtigingsbrief ten opsigte van L&D
 • datum wanneer die eerste en finale likwidasie- en distribusierekening deur die Meester van die Hooggeregshof bekragtig is.

 

Uit bogenoemde kan ons bepaal hoe vinnig die rehabilitasie proses kan plaasvind:

 

Indien daar eise teen die boedel ingedien is, moet daar ‘n jaar gewag word na die L & D bekragtig is vir rehabilitasie. Indien dit nie die eerste keer is dat ‘n insolvent rehabiliteer nie, is daar ook ‘n drie jaar wag tydperk na bekragtiging van die L & D om te rehabiliteer.

Indien ‘n insolvent skuldig bevind word en gevonnis is vir bedrieglike handelinge, sal die insolvent vir vyf jaar moet wag vir rehabilitasie na bekragtiging van die

L & D. Indien daar geen eise bewys is nie, dit ‘n eerste keer rehabilitasie is en dat die insolvent hom nie skuldig gemaak het aan bedrieglike handelinge nie, kan die insolvent direk nadat die L & D bekragtig is aansoek doen om te rehabiliteer. Dit is belangrik om te let dat die Meester nie ten gunste is van bogemelde nie aangesien daar gevalle aangemeld is waar kliënte hul kredietkaarte leeg getrek het, aansoek gedoen het vir ‘n boedeloorgawe, die kredietkaart geld gebruik het vir die betalings aan die kurator en dan dadelik wou aansoek doen vir rehabilitasie.

Die proses:

Sodra ons bogemelde dokumente ontvang, stel ons ‘n verklaring op wat die kliënt moet onderteken. Die rehabilitasie kennisgewing word onmiddellik in die Staatskoerant gepubliseer. ‘n Verslag word van die kurator aangevra en sodra die verslag ontvang is, word daar ‘n verslag van die Meester van die Hooggeregshof aangevra waarin daar toestemming verleen word dat die rehabilitasie gedoen mag word. Die verslag van die Meester neem gewoonlik ‘n week of twee om te kry, maar daar was al gevalle waar ons tot drie maande daarvoor moes wag. Sonder die verslag kan die rehabilitasie nie voortgaan nie.

Die verhoor:

Die dag van die verhoor wat in die Hooggeregshof plaasvind, word die kliënt deur ‘n advokaat verteenwoordig. Dit is nie nodig vir die kliënt om die aansoek by te woon nie. Wanneer alles in orde is en die aansoek toegestaan word, is daar gewoonlik ‘n 10 tot 15 dae tydperk waarna ‘n getikte hofbevel ontvang word.

 

Die proses nadat die aansoek toegestaan is:

Sodra ons die amptelike getikte hofbevel ontvang, stuur ons dit met die nodige dokumentasie na verskeie kredietburo’s soos ITC (Trans Union), Compuscan, Experian en XDS. Van die buro’s vereis dat ‘n dokument deur die kliënt of prokureur ingevul moet word.

ITC neem ongeveer 21 dae om die kliënt se kredietrekord te herstel. Ons kontak ITC nie voor die 21 dae periode verby is nie. Oor die jare het ons vasgestel dat ITC nie ‘n aantekening op hul stelsel maak dat daar wel dokumente ontvang is vir die verwydering van inligting nie, maar na 21 dae is die inligting verwyder. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat ITC se reëls en regulasies van tyd tot tyd verander.

Voorheen was net die hofbevel van die rehabilitasie vir hulle gefaks waarop alle aantekeninge op ITC verwyder is en net die rehabilitasie was aangebring. ‘n Volgende reël het vereis dat hulle geskakel word vir ‘n verwysing van hulle voordat die hofbevel aan hulle gefaks kan word. Op ‘n latere stadium was gemelde prosedure gestaak aangesien ons die derde party is. ITC se nuwe reël was dat hulle gewag het vir die Hooggeregshof om die hofbevel aan hulle te stuur waarna hulle eers aksie sou neem. Daarna is die reël weer verander en kon ons die hofbevel deurstuur met ‘n skriftelike toestemming van die kliënt dat ons namens hom mag optree. Op ‘n stadium het ITC na ontvangs van die hofbevel die kliënt se hele kredietrekord verwyder en het dit voorgekom asof die kliënt se kredietrekord nou net geskep is. Geen aantekening hoegenaamd van enige vorige skuld of sekwestrasie nie. Ons was verplig om ‘n skrywe, op ons briefhoof, aan hulle te stuur waaraan die hofbevel van die rehabilitasie aanheg was asook die hofbevel van die boedeloorgawe en ‘n gesertifiseerde afskrif van die kliënt se ID dokument. Sedert 2015 vereis hulle ‘n lys van al die krediteure wat deel was van die sekwestrasie.

Op hierdie stadium is dit ongeveer vyf dokumente wat hulle van ons verlang en is die wagperiode 21 dae voordat ons met hulle kan opvolg.

Ons het al kliënte gehad wat ons gedurende die 21 dae in kennis gestel dat hulle ‘n sms van ITC ontvang het waarin ITC hulle in kennis stel dat hulle kredietrekord nou weer skoon is. In ‘n soortgelyke geval het ons ‘n rekord van die betrokke kliënt se ITC aangevra en het dit geblyk het dat daar steeds aantekeninge op die kliënt se naam is. Die inligting in die ITC se sms was dus nie korrek nie. Dit moet ook in gedagte gehou word dat sekere skuldeisers verwag dat ITC die inskrywings op die kliënt se rekord hou en dit slegs na twee jaar na plasing verwyder mag word.

Bogemelde inligting van ITC is om seker wil maak dat ons kliënte kennis dra dat ons geweldig sukkel met ITC vir die rede dat hulle nie konsekwent bly met hul prosesse, reëls en/of regulasie nie. Die rede hiervoor is nie heeltemal duidelik nie maar ons neem aan dat dit aanpassings is wat hulle maak om te alle tye aan die nuwe kredietwet se regulasies en vereistes te voldoen. Wees egter verseker dat ons van ons kant af alles in ons vermoë doen om ons kliënte se name so spoedig moontlik te herstel.

Daar is hoop!!

Moenie moed verloor nie. Daar is beslis hoop na rehabilitasie. Jou naam kan in ere herstel word.

Ons het gedurende September 2009 ‘n rehabilitasie gedoen. Die kliënt het aansoek gedoen vir ‘n lening om ‘n eiendom te koop. Die lening is deur drie banke afgekeur maar ‘n vierde bank het die lening goedgekeur. Volgens die bank, het hulle dit goedgekeur omdat die kliënt haar rekening na sekwestrasie, baie goed hanteer het. Haar salaris was elke maand op dieselfde tyd in die rekening inbetaal (die 25ste), nie een van haar debietorders was teruggeskryf nie. Sy het altyd gesorg dat daar geld in die rekening is, al was daar soms net R50. Die bank het gesê dat hulle kan sien dat sy werklik gerehabiliteer is en reg is om weer ‘n positiewe bydrae tot die ekonomie te maak.

Een van ons kliënte het ons in kennis gestel dat ‘n sekere bank aan hulle ‘n huislening toegestaan het slegs ses maande nadat die rehabilitasie afgehandel was. Sommige banke oorweeg eers ‘n huislening ‘n jaar nadat rehabilitasie toegestaan is.

‘n Baie belangrike faktor wat ‘n rol speel in die toestaan van lenings is debietorders wat geweier word deur die bank. Enige persoon wie se debietorders geweier word of nie hul rekeninge betaal nie, sal nie kan kwalifiseer vir ‘n lening nie. Die Nasionale Kredietwet is baie streng oor laasgenoemde. Die bank sal ook nie ‘n huislening van R10 miljoen toestaan indien die kliënt net vir R1 miljoen kwalifiseer nie. Laasgenoemde is deel van die Nasionale Kredietwet en is heeltemal apart van “insolvent was en gerehabiliteer wees”.

Rehabilitasie koste:

Ons het verskeie opsies om dit so maklik as moontlik te maak om te rehabiliteer.

 1. Indien jy die hele bedrag dadelik betaal, beloop die koste R8 700.00; of

 

 1. ‘n Aanvangsfooi van R4 350.00 kan betaal word en die balans van R4 350.00 twee weke voordat die aansoek in die hof aangehoor word; of
 2.  
 3. ‘n Aanvangsfooi van R4 350.00 betaal en ‘n debietorder teken vir ‘n verdere 6 (ses) maande vir R891.66 per maand. Die totale rehabilitasiekoste indien jy opsie 3 kies, beloop dan R9 700.00; of

 

 1. ‘n Paaiement van R1 450.00 vir 3 (drie) maande betaal totdat die bedrag van R4 350.00 opgemaak is en ons instaat stel om voort te gaan met die proses. Daarna word die balans afbetaal in 6 (ses) maande waarop die koste dan R9 700.00 beloop.
 2.  

‘n Negatiewe inskrywing wat die kredietrekord weer van voor af benadeel.

Rehabilitasie koste oor die algemeen wissel tussen R18 000.00 onmiddellik betaalbaar, tot R20 000.00 deposito en dan nog ‘n laaste rekening van tot R10 000.00. Daar is ‘n prokureur in Mpumalanga wat R40 000.00 vra vir ‘n rehabilitasie aansoek.

Ten slotte:

Ons missie is om ‘n kwaliteit diens te lewer sonder vals beloftes wat ons weet nie nagekom kan word nie. Dit is belangrik om in ag te neem dat alle burgers van Suid-Afrika onder die Nasionale Kredietwet val en dus dieselfde prosedures en kanale moet volg. ‘n Rehabilitasie aansoek is ‘n Hooggeregshof aangeleentheid wat deur ‘n regter goedgekeur moet word. Ons poog ook te alle tye om die aansoek so simpatiek as moontlik voor die hof te plaas vir goedkeuring.

Vir jou gerief heg ons interessante leesstof aan op die volgende 2 bladsye. Dit is ‘n rehabilitasie wat ‘n kliënt na die Ombudsman verwys het, met sy volledige terugvoer.

Kontak ons gerus vir enige verdere inligting rakende rehabilitasies. Ons help graag.

 

 

Hierdie is n dokument wat ons ontvang het nadat n klint n dispuut ingestel is by die Ombudsman. Hierdie klint het ons daarna gekontak om die sekwestrasie rehabilitasie aansoek te hanteer. Die klint se boodskap is ook onder aangeheg.

Thank you for referring your complaint to us.

We would like to take this opportunity to explain the time periods that data is kept on a credit bureau. These retention periods are not negotiable unless the information is incorrect OR You can successfully prove that you originally defaulted through no fault of your own due to circumstances beyond your control (i.e. retrenchment) and that the debt in question has been paid in full. (You will need to provide evidence for such scenario.)

Adverse consumer credit information (aka Default data): Credit grantors will inform Credit Bureaux if a consumer has not made regular payments. This adverse/default information is loaded onto the defaults section of the Credit Bureaux database.

Retention periods explained

a. adverse classifications of consumer behaviour, which are subjective classifications of consumer behaviour and include classifications such as delinquent, default, slow paying, absconded or not contactable 1 yearb. adverse classification of enforcement action, which are classifications related to enforcement action taken by the credit provider, including classifications such as handed over for collection or recovery, legal action, or write-off 2 years

Paying a default account in full, does not automatically qualify for the removal of the listing; however the credit grantor will be obliged to update the information on the credit bureaux that the consumer has paid the total amount outstanding.

Payment profile information is the sharing of account repayment history among credit grantors. Both negative and positive repayment history is supplied by various credit grantors and stored by the credit bureaux. If your instalments are fully repaid every month, future credit grantors can see that you are a good payer. This Payment Profile information will be displayed for 3 years on the credit bureaux, with a maximum of 5 years.

Judgment information: When a consumer does not pay his account regularly, a credit grantor could apply to a court of law to grant a judgment against a consumer. When a judgment is granted, the credit grantor has 30 years to recover the outstanding debt from the consumer. The judgment information will be displayed by the credit bureaux for a period of 5 years, unless the information is incorrect or the judgment is rescinded by a court of law. Rescission of a judgment is a court process and could be easier if a consumer appoints an attorney to assist with this process. As soon as the judgment is rescinded, the consumer must fax the court papers to the credit bureaux. The credit bureaux will authenticate the court documents and then remove the judgment listing from the consumers credit profile.

Administration Orders remain on your credit profile for 10 years from the date it was granted or until a rescission notice has been granted. Sequestration Orders remain on your credit profile for 10 years from the date of sequestration or until rehabilitation order has been granted by the court. The rehabilitation order remains on the credit profile for 5 years from the date of rehabilitation. If there is any information you are disputing on your credit profile or want to be updated/removed, Kindly lodge a complaint with the relevant credit bureaux, they will supply you with the reference number, allow them 20 working days to resolve your complaint. If you are not happy with the outcome of their investigation then call us (call centre number 0861 66 28 37) for assistance, we will be glad to assist you where possible, free of charge.

Bureau contact numbers: TransUnion(ITC) 0861 482 482 Experian 0861 10 5665XDS 0860 937 000 Compuscan 0861 514 131

If you have any credit related issue but not listed at the credit bureaux, kindly contact Consumer Bodies for assistance, The National Consumer Forum (tel 012 428 7071), The South African Consumer Union tel 012 428 7122) or Consumer affairs offices.

Hierdie is ontvang vanaf hierdie klint, wat die saak by die Ombudsman aangegee het:

Baie dankie vir jul hulp. My sake het stadig reggekom en ons het nou n huislening van bykans 100 persent by Nedbank gekry. En my kredietwaardigheid is herstel. Baie dankie aan julle almal.


Aanskoek vorm: Druk Hier

Adres
Wes Kaap
Melkbosstrand
Brackenfell
 
Gauteng
Annelin
Nasionale Nommer
021 553 3653 / 0826214198

SMS JOU NAAM NA: 0826214198
EN ONS SAL U TERUG SKAKEL
Volg Ons
Facebook