Boedeloorgawe Met Eiendom

Wat behels 'n Boedeloorgawe
Met Eiendom?

"Sukses is om saans in te kruip met jou siel vol vrede."

Boedeloorgawe is ‘n proses wat daargestel is deur die Howe om persone te help wat as gevolg van onvoorsiene omstandighede nie meer in staat is om hulle skuld te betaal nie.

’n Boedeloorgawe stel jou instaat om weer ’n meer normale finansiële lewe te lei –  waar jy volgens jou inkomste kan lewe.   Na ‘n boedeloorgawe sal jy weer jou selfoon of telefoon kan antwoord sonder vrees.   Jy sal ‘n antwoord hê vir skuldeisers wat jou dag en nag bel vanaf “private numbers”.   Jy hoef nie meer skrikkerig te wees dat die vreemde motor by jou huis dalk die Balju is wat weer sy opwagting maak nie.

Die proses is kortliks as volg:

Belangrike punte:

 1. Indien jou eiendom reeds vir ‘n veiling geskeduleer is, is dit baie belangrik dat jy die proses so spoedig moontlik aan die gang sit. Sodra die boedeloorgawe in die Staatskoerant gepubliseer word, word alle geregtelike stappe gestaak.

 

 1. ‘n Waardasie word gedoen op die eiendom. ‘n Waardasie dokument sal aan jou voorsien word en ons gee opdrag aan ‘n geswore waardeerder om ‘n waardasie op die eiendom te doen.  Verbeterings wat jy aangebring het word alles volledig op die waardasie uiteengesit.

 

 1. Die Trustee, wat deur die Meester van die Hooggeregshof aangestel is, probeer eers die eiendom uit die hand bemark, met ander woorde hulle gee agente opdrag om die eiendom te verkoop. Die agente sal met jou skakel en afsprake maak soos met ‘n gewone koop en verkoop van ‘n eiendom.  Die agente wat ons gebruik is professioneel en sal jou altyd in ag neem.

 

 1. Sodra die Trustee aangestel is, sal sy/hy verdere reëlings met jou tref. Betaal asseblief steeds die kragrekening.

 

 1. Die Trustee sal jou ten minste 30 dae kennis gee om die eiendom te ontruim. Dit is nie raadsaam om voor die tyd uit te trek nie.  ‘n Eiendom verkoop baie makliker indien dit nog bewoon word. ‘n Bewoonde eiendom hou ook plunderaars weg en voorkom onnodige uitgawes vir die aanstel van wagte om die eiendom op te pas. Indien wagte aangestel moet word is dit kostes teen die insolvente boedel.

 

 1. Indien die eiendom verkoop word vir minder as die uitstaande verband, sal jy nie aanspreeklik gehou word vir die verskil nie. Dit gebeur dikwels dat die huis se verband byvoorbeeld R1 000 000.00 is en die eiendom verkoop vir R800 000.00.  Die R200 000.00 word afgeskryf en nie een van die ander skuldeisers ontvang enige geld nie.  Aangesien jy gesekwestreer is kan jy nie aanspreeklik gehou word vir enige betalings nie. 

 

 1. Op hierdie stadium word jy glad nie meer bemoei met die koper se doen en late nie. Die wyse waarop die koper die eiendom koop en die waarborge wat gelewer moet word  is nou uit jou hande uit.  Die transaksie in geheel word deur die Trustee behartig.

 

DIT IS BELANGRIK OM TE WEET DAT INDIEN U ‘N  EIENDOM, ROEREND OF ONROEREND HET, DAAR NIE ‘N BOEDELOORGAWE GEDOEN KAN WORD EN DIE EIENDOM UITGELAAT WORD NIE.  DIE EIENDOM IS ‘N BOEDELBATE EN MOET ONS ONGELUKKIG DAARMEE HANDEL.  Daar is valse advertensies wat in koerante gepubliseer word, dat jy jou huis kan behou na ‘n boedeloorgawe maar na drie maande besef die kliënt met ‘n skok dat hulle die eiendom moet verlaat.

 1. Die Hofreëls bepaal dat jy ‘n persentasie van die totale skuld aan die Trustee moet betaal.  Hierdie persentasie wissel van Hooggeregshof tot Hooggeregshof.   Indien jou totale skuld byvoorbeeld R500,000 beloop sal jy ongeveer R160,000 terugbetaal, en as jou totale skuld byvoorbeeld R300,000 beloop sal jy ongeveer R105,000 terugbetaal.   Die bedrag werk op ’n glyskaal.   Hierdie bedrag sluit reeds vasgestelde kostes in wat beteken dat jy nie op ‘n latere stadium verras sal word met ekstra kostes nie.  Alles word voor die tyd presies bereken en jy sal dan weet wat die terugbetaling gaan wees.   
 2. ‘n Groot voordeel is dat die bedrag wat jy terugbetaal sonder rente bereken word. Ons onderhandel saam met jou met die Trustee om hierdie bedrag terug te betaal – gewoonlik oor tussen 18 en 24 maande.    
 3. Vir jou om hierdie geld te genereer doen ons die volgende in terme van die Hofreëls:
  • Ons gee opdrag aan ‘n Waardeerder om ‘n afspraak met jou te reël sodat jou bates waardeer kan word.  Ons gebruik verskillende Waardeerders in verskillende provinsies.   Die Waardeerders is taktvol en sal jou en jou bates met respek hanteer. 
  • Indien jy nie ‘n vaste eiendom byvoorbeeld ‘n huis, woonstel, plaas, ensovoorts het nie, doen ons ‘n “los bate boedeloorgawe”.  
  • Die Trustee kry toestemming by die Meester van die Hooggeregshof dat jy die bates terug kan koop – met ander woorde jy koop jou eie bates terug sonder dat dit verwyder word.  Ons stel ‘n koopkontrak op wat jy onderteken  waarin hierdie paaiemente uiteengesit word – indien jy byvoorbeeld R200,000 skuld betaal jy R80,000 terug in 24 paaiemente wat dan R3,333.33 per maand sal wees.   Sommige kliënte verkies om dit vinniger klaar te betaal aangesien daar skielik nie meer skuld is nie en is hulle sodoende in ‘n beter finansiële posisie is.  
 • Indien jy ‘n voertuig op jou naam gekoop het en dit met huurkoop gefinansier het, bepaal die Hofreëls dat die bankinstelling die voertuig kan terug­neem. Indien jy enige reëlings met die Bank wil tref in verband met jou voertuig, moet dit gedoen word voor die boedeloorgawe – dit moet ook met die Trustee opgeneem word.  Let asseblief daarop dat sekere instansies geen reëlings aanvaar nie.
 • Indien jy ‘n voertuig op jou naam gekoop het en dit met bruikhuur (‘lease met balloon’ – met aflosbedrag) gefinansier het, is die voertuig relatief veilig solank die paaiemente op datum gehou word. Die besluit bly egter by die Bank.   Omrede ‘n bruikhuur buite die sekwestrasie val, het van die Banke gewoonlik nie ‘n probleem nie, solank die voertuig se paaimente en versekering stiptelik betaal word.
 • Indien die voertuig wat jy gebruik op iemand anders se naam geregistreer is en jy net die paaiemente gereeld betaal, is daar geen gevaar dat jy die voertuig sal verloor nie.
 • Indien jy binne gemeenskap van goedere getroud is, beteken dit dat albei partye gesekwestreer gaan word,
 • Indien jy buite gemeenskap van goedere getroud is, sekwestreer jy alleen.  Die proses benadeel glad nie die ander party nie.   Dit sal slegs die ander party raak in ‘n geval waar albei gades finansiële probleme het en beide gesekwestreer wil word.   In so ‘n geval word twee aparte aansoeke gebring.

Ons het ‘n kantoor in Melkbosstrand,Brackenfell en Mosselbaai (Wes-Kaap) sowel as in (Annlin) Pretoria (Gauteng). 

Ons het jurisdiksie in Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noord-Wes en die Wes-Kaap.

Wat is die verskil tussen boedeloorgawe (ook bekend as sekwestrasie/insolvensie), skuldberading en administrasie?

Boedeloorgawe

Skuldberading

Administrasie

Nadele van 'n boedeloorgawe (sekwestrasie/insolvensie):

Voordele van 'n boedeloorgawe:

Die belangrikste: FINANSIëLE VRYHEID. Jy en jou gesin kan ‘n nuwe begin maak – skuldvry. Jy hoef dus nie meer te skrik vir die onbekende nommers op jou selfoon nie. Dit help nie om vir jou finansiële probleme te vlug nie. Sorteer dit uit met die hulp van ‘n vrywillige boedeloorgawe..

besigheid likwidasie

Koste van 'n boedeloorgawe:

Ons ontvang ons fooie vir die bring van die aansoek (boedeloorgawe/sekwestrasie/insolvensie) eers wanneer die transaksie rakende jou bates deur die Trustee afgehandel is.  

Die aanvanklike uitgawes/kostes vir ons om die aansoek namens jou te hanteer beloop R8,900.00  Dit word as volg saamgestel:

 • Die Staatskoerant se advertensiekoste beloop ongeveer R73.00
 • Die plaaslike koerant se advertensie beloop ongeveer R990.00
 • Die Waardeerder se rekening beloop soms tot R3,500.00
 • Die Advokaat wat namens jou in die Hof verskyn beloop ongeveer R1,400.00 per verskyning
 • Verdere kostes is geregistreerde pos wat ons aan elk van jou skuldeisers moet stuur, die koste daarvan beloop ongeveer R32.00 per skrywe, en
 • Hierby ingesluit is al die oproepe, fakse en e-pos boodskappe wat ons namens jou hanteer.  

Ons moet die betaling van die R8,900,00 vir die uitgawes/kostes ontvang voordat ons met die boedeloorgawe kan begin.  Die oomblik nadat jy die dokumente onderteken het, begin ons uitgawes/kostes dadelik.   Ons moet die Advokaat, Waardeerder, Staatsdrukker ensovoorts onmiddellik na ‘n instruksie betaal.   

Hou asseblief in gedagte dat ons ‘n kennisgewing aan jou gee wat jy dan aan enige skuldeisers kan faks/epos om hulle in kennis te stel van die aansoek.  Dit stel jou in staat om die R8,900 te betaal.   

Jy is welkom om die uitgawe/kostes in die “boedeloorgawe-mark” te toets.   Die gemiddelde deposito wat firmas verlang alvorens hulle met enige aksie begin of jou te woord sal staan, beloop ongeveer R30,000.   Sommige firmas in Johannesburg/Midrand vra tot R40,000 om die uitgawes te dek vir so ‘n aansoek.   Verskeie firmas in die Wes-Kaap en Gauteng maak nie ‘n geheim daarvan dat hulle nie ‘n kliënt te woord wil staan indien daar nie eers ‘n deposito van ten minste R15,000 in hulle rekeninge betaal is nie. 

Indien dit egter vir jou onmoontlik is om die bedrag in een paaiement of dadelik te betaal, kan jy dit afbetaal in twee paaiemente, maar ons moet eers die totaal van R8,900.00 ontvang voordat ons met die aansoek kan begin.  Ons kan intussen vir jou die dokument gee dat ons ‘n aansoek om boedeloorgawe gaan bring maar ons kan niks formeel doen alvorens die R8,900.00 in totaal by ons inbetaal is nie.   Aangesien hierdie bedrag slegs jou aansoek se uitgawes/kostes dek, is dit ‘n  maatskappy beleid en kan ons nie daarvan afwyk nie – dankie vir jou begrip.

Ter afsluiting

Moet asseblief nie dat jy ook om die bos gelei word deur instansies wat aanbied om jou te help vir R4,000 of R5,000 nie.   Daardie instansies se kliënte eindig ongelukkig gewoonlik by ons op omdat daar óf niks gebeur nie óf omdat alles verkeerd loop en daardie instansies geen idee het hoe om insolvensies te doen nie.    

Ons eerste inligtingsblaaie is in 2006 deur my persoonlik geskryf.   Ander instansies gebruik ons inligting woord vir woord op hul webblaaie en brosjures – spelfoute en al!  Dikwels spog hulle met 20 of 30 jaar ondervinding intussen het ons hulle opgelei 5 jaar terug! 

Om sulke instansies te gebruik kan jou duur te staan kom, en op die ou end gaan jy in elke geval terug kom na ons toe.   Ons eie kliënte is ons grootste verwysings!

Die inligting in hierdie dokument is die harde feite – geen skrikmaak of verskuilde praatjies nie.   

Tyd is ‘n baie groot faktor, veral as die Balju jou reeds op die naam groet.   

Die bal moet so gou as moontlik aan die rol gesit word – waarmee ons kan help.

Kontak Ons

insolvesies boedeloogawe met eiendom

Kontak ons,
en slaap lekker vanaand!

Vul die vorm in en Maritha Botha sal vir die res sorg.

Hou jy nie van so vorm in vul nie? Jy kan gerus ons direk epos na maritha@insolvensies.co.za

Hoof Kantoor

1ste Vloer, Roslynstraat 1 Brackenfell (Springbokpark) Kaapstad, 7560

Kontak Ons

021 553 3653
082 621 4198
epos: maritha@insolvensies.co.za